Nazwa projektu:

„Gotowi do pracy”

Kto może wziąć udział:

60 osób w wieku powyżej 15 r.ż. biernych zawodowo, niebędących klientami PUP, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym o niskich kwalifikacjach oraz zamieszkałych obszary wiejskie z powiatów: łaski, wieluński.

Formy wsparcia:

1.Praca socjalna - diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu: 4 spotkania/os.

2.Poradnictwo specjalistyczne o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym: 4 spotkania/os.

3.Poradnictwo zawodowe; 3 spotkania/os.

4.Pośrednictwo pracy

5.Szkolenia zawodowe: 100 godz.

6.Staż zawodowy: 4 mies.

Zwrot kosztów dojazdu,stypendium szkoleniowe – 665 zł,stypendium stażowe – 997,40 zł.Ubezpieczenie NNW

Miejsce realizacji:

Województwo łódzkie – powiaty łaski, wieluński

Telefon do opiekuna projektu:

516 986 296

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje