Nazwa projektu:

„Szybka ścieżka włączenia”

Kto może wziąć udział:

72 osoby w wieku powyżej 15 r.ż, bierne zawodowo, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach oraz z obszarów wiejskich powiatów brzezińskiego, opoczyńskiego, tomaszowskiego.

Formy wsparcia:

1.Praca socjalna - diagnoza indywidualnych potrzeb: 4 spotkania/os.

2.Poradnictwo specjalistyczno – psychologiczne: 4 spotkania/os.

3.Poradnictwo zawodowe: 3 spotkania/os.

4.Szkolenia zawodowe: 100 godz.

5.Staż zawodowy: 3 miesiące

Zwrot kosztów dojazdu. Stypendium szkoleniowe – 665 zł. Stypendium stażowe – 997,40 zł. Ubezpieczenie NNW.

Miejsce realizacji:

Województwo łódzkie - powiaty brzeziński, opoczyński, tomaszowski.

Telefon do opiekuna projektu:

516 986 296

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje