Nazwa projektu:

„Zacznij działać-włącz się społecznie!”

Kto może wziąć udział:

Osoby w wieku 15 lat i więcej, wykluczone i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu więcej niż 1 przesłanek (przesłanki z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r.,  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, korzystających z PO PZ).

Formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;Poradnictwo zawodowe;Poradnictwo psychologiczne;Poradnictwo prawno-obywatelskie;Trening umiejętności społecznych;Pośrednictwo pracy;Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji;Staż zawodowy.

Oferujemy: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe-688 zł/os. brutto, stypendium stażowe- 1289,83zł/os. brutto, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie.

Miejsce realizacji:

Osoby mieszkające poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego w podregionie płockim (sierpeckim, gostynińskim, płockim-oprócz gminy Łąck, Słupno, Stara Biała).

Telefon do opiekuna projektu:

516-642-431

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje