Nazwa projektu:

„Włącz swoją szansę”

Kto może wziąć udział:

Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oddalone od rynku pracy, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego w tym w szczególności osoby korzystające z PO PŻ i osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, które zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, długotrwale bezrobotne, osoby bez stażu pracy.

Formy wsparcia:

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;Poradnictwo psychologiczne;Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;Szkolenia zawodowe;Staż zawodowy;Pośrednictwo pracy.

Oferujemy: zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe-516 zł/os. brutto, stypendium stażowe-1289,83 zł/os. brutto, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie.

Miejsce realizacji:

Województwo mazowieckie

Telefon do opiekuna projektu:

516-642-431

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje