Nazwa projektu:

„Wejdź na ścieżkę sukcesu!”

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające poniższe kryteria:

- zamieszkanie na terenie woj. wielkopolskiego
- status osoby przewidzianej do zwolnienia/zagrożoną zwolnienieniem/zwolnioną z przyczyn dot. zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu
-jest osobą w wieku powyżej 30 roku życia (osoby poniżej 30 r.ż. będące pracownikami zagrożonymi zwolnieniem bądź pracownikami przewidzianymi do zwolnienia bądź rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne o powierzchni pow.2 ha przeliczeniowych mogą zostać objęte wsparciem w Projekcie)

Formy wsparcia:

1.Poradnictwo zawodowe: opracowanie IPD – 2 spotkania ind. x 2 godz.

2.Doradztwo zawodowe: 3 spotkania grupowe x 2 godz.

3.Poradnictwo psychologiczne: 4 spotkania ind. x 2 godz.

4.Szkolenia zawodowe: 10 spotkań x 8 godz.

5.Staż zawodowy: 3 mies. (Stypendium stażowe: 997,40 zł.) 

6.Pośrednictwo pracy: 2 spotkania ind. x 2 godz.

(Zwroty kosztów dojazdu we wszystkich formach wsparcia).

Miejsce realizacji:

Województwo wielkopolskie

Telefon do opiekuna projektu:

510 778 875

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje