Nazwa projektu:

„Pokonaj wykluczenie – znajdź zatrudnienie”

Kto może wziąć udział:

60 osób, min. 36 kobiet i max. 24 mężczyzn, w tym minimum 3 osoby z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek;osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ);osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Formy wsparcia:

IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA:6h na osobę – 3 spotkania x 2h. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE:w ramach zajęć grupowych – łącznie 5 grup, 10h/gr., 5 spotkań x 2h, w ramach spotkań indywidualnych - łącznie 5h/os., 5 spotkań x 1h.POŚREDNICTWO PRACY: 7 indywidualnych spotkań x 1h na osobę.WSPARCIE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ: Usługa dla 3 niepełnosprawnych UP (70h na osobę, 10h wsparcia/miesiąc).PORADNICTWO ZAWODOWE:6h na osobę – 2 spotkania x 3h.SZKOLENIA ZAWODOWE:80h szkolenia, 10 spotkań po 8 h.STAŻ ZAWODOWY:3 miesiące, 40 godzin/tydzień (8 godzin dziennie), (w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności 35 godzin/tydzień (7 godzin dziennie).

Płatny 3 miesięczny staż zawodowy, Stypendium szkoleniowe, Ubezpieczenie NNW w trakcie stażu, zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, catering w trakcie szkoleń zawodowych, materiały szkoleniowe, wsparcie asystenta dla 3 osób z niepełnosprawnościami.

Miejsce realizacji:

powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Telefon do opiekuna projektu:

797469147

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje