Nazwa projektu:

„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki”

Kto może wziąć udział:

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny, które na dzień przystąpienia do projektu są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, ponadto zamieszkują woj. małopolskie w tym w całości obszar powiatów: p. gorlicki, p. limanowski, p. nowosądecki, p. dąbrowski, p. tarnowski, p.m. Tarnów, p. suski, p.m. Nowy Sącz, p. brzeski, p. nowotarski, p. myślenicki, p. proszowicki.

W szczególności:
- Osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego
- Osoby korzystające z PO PŻ
Kandydat powinien należeć do co najmniej jednej z grup:
- Osoby bezrobotne
- Osoby długotrwale bezrobotne
- Osoby bierne zawodowo
- Osoby niepełnosprawne
- Kobiety

Formy wsparcia:

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika połączona z poradnictwem zawodowym - 6 h/os. Poradnictwo psychologiczne - indywidualne spotkania z psychologiem 12h – 3 spotkania śr.4h/os. Warsztaty motywacyjne –  grupowe spotkania z psychologiem – śr.16 h/os.Pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie 6h/os. Szkolenia komputerowe śr. 64 h/os. z zakresu kompetencji cyfrowych, szkoleń zawodowych – 72 h/os. Staż zawodowy 3mies. (max.8h/dzień,40h/tydz./5dni/tydz.,max.7h/dzień,35h/tydz dla osób niepełnosprawnych).

Ponadto uczestnicy projektu otrzymują wsparcie w postaci:
- stypendium szkoleniowe w wysokości 1169,60zł;
- stypendium stażowe w wysokości: 1289,83zł;
- zwrot kosztów dojazdów;
- ubezpieczenie NNW.

Miejsce realizacji:

woj. małopolskie w tym obszar powiatów: p. gorlicki, p. limanowski, p. nowosądecki, p. dąbrowski, p. tarnowski, p.m. Tarnów, p. suski, p.m. Nowy Sącz, p. brzeski, p. nowotarski, p. myślenicki, p. proszowicki,

Telefon do opiekuna projektu:

516-642-432

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje