Nazwa projektu:

„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”

Kto może wziąć udział:

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacj społecznej, w tym:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ)
- osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Formy wsparcia:

1. IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
3. PORADNICTWO ZAWODOWE I WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
4. POŚREDNICTWO PRACY
5. SZKOLENIA ZAWODOWE (120 h)
6. STAŻ ZAWODOWY (6 miesięcy)

Miejsce realizacji:

powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Telefon do opiekuna projektu:

797- 469-147

Wyślij zgłoszenie:

Zaznacz, jakie bezpłatne wsparcie cię interesuje