WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
Aktywizacja zawodowa osób zamieszkałych obszary wiejskie na Mazowszu

Uczestnikami mogą być osoby bierne zawodowo, powyżej 30 roku życia, zamieszkujących w obszary wiejskie w województwie mazowieckim.

1. Doradztwo zawodowe - 19h
2. Wsparcie psychologiczna - 13h
3. Kurs komputerowy - 60h
4. Kurs zawodowy - 120h
5. Udział w stażach zawodowych - 3 miesiące

Każdy uczestnik otrzyma:
-stypendium szkoleniowe w wysokości 1102,27 zł netto
-stypendium stażowe 1443,17 zł netto miesięcznie
-zwrot kosztów dojazdu na szkolenie

Warszawa
Kurs komputerowy ECDL (88 godzin)

Uczestnikami projektu mogą być osoby spełniające poniższe kryteria:


- powyżej 25 roku życia
- zamieszkanie na obszarze województwa mazowieckiego
- brak udziału w szkoleniach komputerowych z UE w latach 2007-2015.

Kurs komputerowy ECDL (60 godz.):

1. Użytkowanie komputera
2. Praca w sieci
3. Arkusze kalkulacyjne (Excel)
4. Przetwarzanie tekstów (Word)

Szkolenie jest zakończone egzaminem ECDL.

Kurs będzie realizowany na różnych poziomach.

Warszawa
Podstawowy kurs języka angielskiego 120h (bez względu na wykształcenie) TOEIC

Uczestnikami mogą być osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 25 roku życia.

Pierwszeństwo w projekcie mają osoby:

- powyżej 50 roku życia

- zamieszkałe na obszarach wiejskich

- osoby niepełnosprawne

Formy wsparcia:
- 120h języka angielskiego (A1+A2)
-  kurs zakończony egzaminem
TOEIC Bridge.

Kurs bezpłatny dla osób niepracujących, dla pozostałych 189pln (1,57pln za lekcję).

Zajęcia odbywają się w Centrum Warszawy,

Warszawa
„Aktywne włączenie!”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby: 
- 18-64 l.
- osoby zamieszkujące gminy poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego
- osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia
- osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy

1.Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia społeczno-zawodowego
2.Poradnictwo Psychologiczne
3.Warsztaty kompetencji społecznych
4.Szkolenie zawodowe
5.Pośrednictwo pracy
6.Staż zawodowy

Warszawa
„Trwałe włączenie społeczne i zawodowe”

Osoby powyżej 18 rż. z Mazowsza o statusie biernych zawodowo i bezrobotne niebędące klientami PUP, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego.

1.Praca socjalna

2.Poradnictwo specjalistyczne (prawne i psychologiczne)

3.Poradnictwo zawodowe

4.Kursy i Szkolenia zawodowe

5.Pośrednictwo pracy

6.Staż zawodowy

Gminy poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego
„Włącz swoją szansę”

Osoby powyżej 18 roku życia zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, oddalone od rynku pracy, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego w tym w szczególności osoby korzystające z PO PŻ i osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, które zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają: kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby z niskim wykształceniem, długotrwale bezrobotne, osoby bez stażu pracy.

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu;Poradnictwo psychologiczne;Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;Szkolenia zawodowe;Staż zawodowy;Pośrednictwo pracy.

Województwo mazowieckie
"Współpraca przeciwko wykluczeniu"

Grupą docelową stanowi 60 uczestników projektu w tym min. 37 kobiet  oddalonych od rynku pracy, wykluczonych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (min. 80%  uczestników projektu to osoby bezrobotne tj. 48 osób, min. 29 kobiet i nie więcej niż 20% uczestników to osoby bierne zawodowo. Głównym celem projektu jest zdolność do zatrudnienia  60 uczestników projektu zgodnie diagnozą potrzeb.

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji w tym  IŚR . Działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego.Warsztaty rozwoju osobistego. Pośrednictwo pracy dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo. Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych.Staże zawodowe dla osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy oraz biernych zawodowo.

Powiat Makowski w gminach: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy - Bromura, Różan, Rzewnie, Szelków. Powiat Ostrołęka w gminach: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo – Borki.Powiat Ostrowski w gminach: Brok ,Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka (gmina wiejska), Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne.Powiat Przasnyski w gminach: Chorzele,Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz, Brańszczyk, Długosiodło.
„Włączmy się do działania”

Uczestnicy projektu to 60 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wielokrotnego wykluczenia, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP; osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy; osoby bierne zawodowo

Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestnika projektu - spotkania indywidualne z doradcą zawodowym. Poradnictwo psychologiczne. Pośrednictwo pracy. Szkolenia zawodowe.Trening umiejętności społecznychWarsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczychKursy językowe. Staże zawodowe.

p. ostrołęcki w gm: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Łyse, Myszyniec, Olszewo- Borki; p. przasnyski w gm: Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowłoga Mała, Przasnysz; p. makowski w gm: Czerwonka, Karniewo, Krasnosielc, Młynarze, Płoniawy-Bramura, Różan, Rzewnie, Szelków; powiat ostrowski w gminach: Brok, Małkinia Górna, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Wąsewo, Zaręby Kościelne, p. wyszkowski w gm: Brańszczyk, Długosiodło
„Zacznij działać-włącz się społecznie!”

Osoby w wieku 15 lat i więcej, wykluczone i zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia z powodu więcej niż 1 przesłanek (przesłanki z art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r., zakwalifikowanych do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dn. 20.04.2004 r.,  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, korzystających z PO PZ).

Diagnoza indywidualnych potrzeb w celu przygotowania Indywidualnej Ścieżki Reintegracji;Poradnictwo zawodowe;Poradnictwo psychologiczne;Poradnictwo prawno-obywatelskie;Trening umiejętności społecznych;Pośrednictwo pracy;Szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji;Staż zawodowy.

Osoby mieszkające poniżej progu defaworyzacji woj. mazowieckiego w podregionie płockim (sierpeckim, gostynińskim, płockim-oprócz gminy Łąck, Słupno, Stara Biała).
Kurs komputerowy ECDL - 60h

- powyżej 25 roku życia

- zamieszkałe w województwie mazowieckim

Kurs komputerowy ECDL PROFILE DIGCOMP 14 (60 godz.). Szkolenie jest zakończone egzaminem ECDL.

Warszawa
Szkolenie SQL 2016 Business Intelligence Development 80 godzin

Osoby zamieszkałe w województwie mazowieckim powyżej 18 roku życia, z brakiem danej certyfyfikacji  MS oraz nie prowadzące własnej działalności gospodarczej

Pierwszeństwo w projekcie mają:

- osoby zamieszkałe na obszarach wiejskich

- kobiety

Szkolenie SQL 2016 Business Intelligence Development 80 godzin, pozwalające na uzyskanie

kwalifikacji zawodowych analityka, testera, operatora systemów teleinformatycznych

(szkolenia: 20767 Implementing, SQL Data Warehouse 40 godzin, 20768 Developing SQL Data

Models 40 godzin z egzaminami 70-767, 70-768 - uprawniającym do certyfikatu Microsoft

Certified Solutions Associate MCSA)

Warszawa
Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Uczniowie szkół zawodowych zamieszkali w województwie mazowieckim

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, które obejmować będą:

- warsztaty z przedsiębiorczości według innowacyjnego programu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości wypracowanego w ramach projektu
- warsztaty z coachingu dla uczniów szkół zawodowych zgodnie z wypracowanym w ramach projektu modelem
- wymianę kulturalną i integrację z uczniami ze szkół zawodowych z krajów partnerskich

Warszawa
Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Uczniowie szkół zawodowych zamieszkali w województwie mazowieckim

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, które obejmować będą:

- warsztaty z przedsiębiorczości według innowacyjnego programu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości wypracowanego w ramach projektu
- warsztaty z coachingu dla uczniów szkół zawodowych zgodnie z wypracowanym w ramach projektu modelem
- wymianę kulturalną i integrację z uczniami ze szkół zawodowych z krajów partnerskich

 

 

Warszawa
Rozwój kompetencji kluczowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Uczniowie szkół zawodowych zamieszkali w województwie mazowieckim

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół zawodowych, które obejmować będą:

- warsztaty z przedsiębiorczości według innowacyjnego programu szkoleń z zakresu przedsiębiorczości wypracowanego w ramach projektu
- warsztaty z coachingu dla uczniów szkół zawodowych zgodnie z wypracowanym w ramach projektu modelem
- wymianę kulturalną i integrację z uczniami ze szkół zawodowych z krajów partnerskich

Warszawa

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: