WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

W celu otrzymania informacji o aktualnych projektach unijnych w Państwa regionie prosimy o wypełnienie poniższego formularza:

Aktualne projekty:

Projekt Kto może wziąć udział Formy wsparcia Miejsce realizacji Jestem zainteresowany
„Integracja kluczem do aktywizacji zawodowej”

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacj społecznej, w tym:
- osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek
- osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
- osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
- osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ (zakres wsparcia dla tych osób lub rodzin nie będzie powielał działań, które dana osoba lub rodzina otrzymała lub otrzymuje z PO PŻ w ramach działań towarzyszących, o których mowa w PO PŻ)
- osoby, rodziny lub środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów zdegradowanych, o której mowa w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

1. IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA
2. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE
3. PORADNICTWO ZAWODOWE I WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
4. POŚREDNICTWO PRACY
5. SZKOLENIA ZAWODOWE (120 h)
6. STAŻ ZAWODOWY (6 miesięcy)

W ramach projektu dodatkowo oferujemy:
1. Płatny 6 miesięczny staż zawodowy
2. Stypendium szkoleniowe
3. Ubezpieczenie NNW w trakcie stażu
4. Zwrot kosztów dojazdu (oprócz stażu)
5. Catering w trakcie szkoleń zawodowych
6. Materiały szkoleniowe.

 

powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.
„Lepsza przyszłość w zasięgu ręki”

W Projekcie mogą uczestniczyć osoby lub rodziny, które na dzień przystąpienia do projektu są wykluczone (w tym dotknięte ubóstwem) lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika połączona z poradnictwem zawodowym. Poradnictwo psychologiczne - indywidualne spotkania z psychologiem. Warsztaty motywacyjne –  grupowe spotkania z psychologiem. Pośrednictwo pracy – indywidualne wsparcie. Szkolenia komputerowe z zakresu kompetencji cyfrowych oraz szkoleń zawodowych. Staż zawodowy.

woj. małopolskie w tym obszar powiatów: p. gorlicki, p. limanowski, p. nowosądecki, p. dąbrowski, p. tarnowski, p.m. Tarnów, p. suski, p.m. Nowy Sącz, p. brzeski, p. nowotarski, p. myślenicki, p. proszowicki,
„Pokonaj wykluczenie – znajdź zatrudnienie”

60 osób, min. 36 kobiet i max. 24 mężczyzn, w tym minimum 3 osoby z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.

IDENTYFIKACJA INDYWIDUALNYCH POTRZEB ORAZ POTENCJAŁÓW UCZESTNIKA;PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOSPOŁECZNE;POŚREDNICTWO PRACY;WSPARCIE ASYSTENTA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ;PORADNICTWO ZAWODOWE;SZKOLENIA ZAWODOWE;STAŻ ZAWODOWY.

powiaty: proszowicki, myślenicki, nowotarski, brzeski, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.
„Włącz się do działania!”

60 osób (min. 36 kobiet) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej. W szczególności osoby doświadczającego wielokrotnego wykluczenia, osoby korzystające z PO PŻ, osoby niepełnosprawne.

Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika (6 h/UP);Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne (6h/UP);Pośrednictwo pracy (6h/UP);Poradnictwo rodzinne (8h/UP);Trening kompetencji i umiejętności społecznych (20h/ grupa);Szkolenia zawodowe (80h/grupa) – szkolenia będą zgodne z zdiagnozowanymi potrzebami uczestników;Staż zawodowy - 3 miesięczny.

Województwo małopolskie, powiaty: proszowicki, myślenicki, nowatorski, brzeski, Nowy Sącz, suski, tarnowski, Tarnów, dąbrowski, nowosądecki, limanowski, gorlicki.

Prosze zaznaczyć opcje, które Państwa interesują: